Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zadania

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej realizuje zadania z zakresu:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.);

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.);

  • ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem",


Podstawa prawna aktu

Przedmiot regulacji

Miejsce

ogłoszenia aktu

art. 23
ust. 13

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rad rynku pracy

Dz.U.2014.630

art. 33
ust. 5

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Dz.U.2020.667

art. 35
ust. 5

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy

Dz.U.2014.667

art. 46
ust. 6

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dz.U.2022.243

art. 46
ust. 6a

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Dz.U.2018.1859

art. 53m

Rozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

Dz.U.2014.497

art. 53
ust. 9

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych

Dz.U.09.142.1160

art. 60

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Dz.U.2014.864

art. 66b

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie programów specjalnych

Dz.U.2014.638

art. 69b
ust. 7

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dz.U.2018.117

art. 73a
ust. 6

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

Dz.U.2017.2447

art. 83

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U.2014.1189

art. 90
ust. 1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

Dz.U.2017.2345

art. 90
ust. 4

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Dz.U.2021.2291

art. 90
ust. 5

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Dz.U.2019.154

art. 90 
ust. 9

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Dz.U.2019.1845

art. 90
ust. 10

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Dz.U.2017.2349

art. 90a
ust. 3

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Dz.U.2017.2350

Redakcja strony: ZadaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 862

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl