Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – DLA OSOBY BEZROBOTNEJ, POSZUKUJĄCEJ PRACY
Administrator, dane kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59a,
36-100 Kolbuszowa, kontakt:
 1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej:
 2. telefonicznie: 17/2271790, 17/2272926
 3. pisemnie: ul. Piłsudskiego 59a, 36-100 Kolbuszowa
Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych  Dane będą przetwarzane przez Urząd w celach wypełnienia obowiązków prawnych - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających z:
 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
tj. w celach rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznania i wypłaty zasiłków oraz innych świadczeń, realizacji usług i instrumentów rynku pracy, opracowania analiz i sprawozdań oraz opinii, w tym opinii na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 50 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:
 1. Bankom;
 2. Sygnity S.A.;
 3. SOFTIQ sp. z o.o.;
 4. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie;
 5. Ministerstwu właściwemu ds. pracy;
 6. Jednostkom szkoleniowym;
 7. Komornikowi;
 8. Radcy Prawnemu;
 9. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową;
 10. Wojewodzie Podkarpackiemu;
 11. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 12. Urzędowi Skarbowemu;
 13. Policji;
 14. Ośrodkowi Pomocy Społecznej;
 15. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 16. Jednostkom, którym akty prawne zezwalają na otrzymywanie takich danych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – DLA PRZEDSIĘBIORCY I PRACODAWCY
Administrator, dane kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59a,
36-100 Kolbuszowa kontakt:
 1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej:
 2. telefonicznie: 17/2271790, 17/2272926
 3. pisemnie: ul. Piłsudskiego 59a, 36-100 Kolbuszowa
Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Urząd w celach wypełnienia obowiązków prawnych - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.
 1. realizacji usług i instrumentów rynku pracy,
 2. opracowania analiz, sprawozdań i opinii,
 3. przyznawania i wypłaty świadczeń i zasiłków.
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 50 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.
 
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:
 1. Bankom;
 2. Sygnity S.A.;
 3. SOFTIQ Sp. z o.o.;
 4. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie;
 5. Ministerstwu właściwemu ds. pracy;
 6. Jednostkom szkoleniowym, w przypadku podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej;
 7. Komornikom;
 8. Radcy prawnemu;
 9. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową;
 10. Wojewodzie Podkarpackiemu;
 11. Policji;
 12. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 13. Jednostkom, którym akty prawne zezwalają na otrzymywanie takich danych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY, PORĘCZYCIELA, WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA, WŁAŚCICIELA RACHUNKU BANKOWEGO, WSPÓŁMAŁŻONKA WŁAŚCICIELA RACHUNKU BANKOWEGO
Administrator, dane kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59a,
36-100 Kolbuszowa, kontakt:
 1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej:
 2. telefonicznie: 17/2271790, 17/2272926
 3. pisemnie: ul. Piłsudskiego 59a, 36-100 Kolbuszowa
Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Urząd w celach wypełnienia obowiązków prawnych - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. dotyczących:
 1. zawarcia umowy,
 2. zastosowania zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków w ramach instrumentów i usług rynku pracy.
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 10 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:
 1. Bankom;
 2. Sygnity S.A.;
 3. SOFTIQ Sp. z o.o.;
 4. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie;
 5. Ministerstwu właściwemu ds. pracy;
 6. Komornikowi;
 7. Radcy Prawnemu;
 8. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową;
 9. Wojewodzie Podkarpackiemu;
 10. Policji;
 11. Jednostkom, którym akty prawne zezwalają na otrzymywanie takich danych. 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Redakcja strony: Ochrona Danych Osobowych - Klauzula InformacyjnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 722

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl