Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowa Rada Rynku Pracy

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 735 z póżn. zm.)..
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 630).

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy między innymi:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 9. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 10. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
 11. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 12. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) kryteria doboru bezrobotnych,
  b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

 1. działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 2. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 3. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Tryb powoływania członków powiatowej rady rynku pracy:

 1. starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji o zgłoszenie kandydata do powiatowej rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;
 2. do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Starosta informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

Powiatowa rada rynku pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.

Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.

I. Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy:

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
 2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Ust. 7a.: Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

II. Art. 109 ust. 9 ustawy:

Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy.

III. Art. 9 ust. 1 ustawy [Zadania samorządu powiatu]:

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

 • opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia;
 • współdziałanie z Powiatowymi Radami Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.

IV. Opiniowanie wniosków Dyrektorów szkół o wyrażenie zgody na prowadzenie w szkole eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Podstawa prawna: § 7 ust. 2, 3 pkt 5a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

V. Wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom dokonywania ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób

Podstawa prawna: § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 472 z póżn. zm.).

VI. Art. 59b ustawy [Wykazy pracodawców i osób]:

 1. Art. 59b. 1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 1a, art. 47 ust. 1, art. 51 ust. 1-4, art. 53 ust. 1, art. 53a ust. 1, art. 56, art. 57 ust. 1, 2 i 4 i art. 59 ust. 1-3, są podawane do wiadomości publicznej przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 30 dni.
 2. ust. 2. Powiatowy urząd pracy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 stycznia, przekazuje właściwej Powiatowej Radzie Rynku Pracy zbiorczy wykaz pracodawców i osób, o których mowa w ust. 1.
 3. ust. 3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:
  1) nazwę pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę;
  2) wskazanie rodzaju instrumentu rynku pracy;
  3) liczbę utworzonych stanowisk pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Redakcja strony: Powiatowa Rada Rynku PracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2890

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl