Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część opublikowanych dokumentów jest niedostępna cyfrowo z uwagi na opublikowanie w formie skanów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Pytlak, m.pytlak[at]kolbuszowa.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 227 17 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Piłsudskiego. Wejście do budynku posiada podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, podjazd jest wyposażony w poręcz. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona, przed drzwiami głównymi znajduje się jeden stopień schodowy. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku wydzielono i oznakowano kolorem niebieskim jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Zlokalizowane jest po prawej stronie od wejścia głównego przy ulicy Piłsudskiego w Kolbuszowej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta.
 2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo – migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 5. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego w godzinach pracy Urzędu.
 6. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 7. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 9. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
 10. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.
 11. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
  • telefonicznie na numer: 17 227 17 90,
  • faksem na numer: 17 227 29 26,
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat[at]pup.kolbuszowa.pl,
  • osobiście w Urzędzie,
  • listownie na adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 59a.
 12. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w Sekretariacie, przekazywane jest do Dyrektora Urzędu, który wskazuje komórkę właściwą ze względu na merytoryczne załatwienie sprawy.
 13. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobą posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
 14. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1171

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl